Bouwen aan de toekomst

Het werven van gelden
Voor het aankopen, uitbreiden en verbouwen van het pand is een bedrag nodig van € 300.000,- Om dit geld te verkrijgen zal begin 2019 gestart worden met het zoeken van sponsoren voor fictieve m2.

Bedrijven, stichtingen, kerkgenootschappen en particulieren zullen hiervoor benaderd worden. Het verloop van deze actie zal te volgen zijn op de website. Daarnaast zal voor de maandelijks terugkerende uitgaven gezocht worden naar een bredere groep vaste donateurs. Het bestuur richt zich op een persoonlijke benadering.
Indien er geld nodig is voor bijzondere uitgaven wordt er een daarvoor bestemde actie gehouden.

Beheer en besteding van vermogen
Voor het beheer van het vermogen zijn drie bankrekeningen op naam van de stichting geopend:
- een betaalrekening voor algemeen gebruik;
- een spaarrekening om geld weg te zetten wanneer dit niet direct ingezet wordt; en
- een bankrekening met pinpas voor Danny en Rianne Kommer om in Roemenië te
gebruiken voor goedgekeurde uitgaven binnen door het bestuur vastgestelde limieten.

Het vermogen van de stichting wordt risicomijdend belegd, dit betekent het volgende: De stichting zal de vrije beschikking over de financiële middelen houden en de gelden zullen bij een grote Nederlandse bank worden ondergebracht.

Tevens zal het bestuur, wanneer dit naar haar mening wenselijk of noodzakelijk is, een controle ter plekke in Roemenië uitvoeren om vast te stellen of de verleende gelden en middelen daadwerkelijk worden besteed aan de vastgestelde doelen. Zij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen door een door het bestuur daartoe aangewezen persoon, die vervolgens verslag aan het bestuur zal uitbrengen.

Besteding van het vermogen
De gelden van de stichting zullen besteed worden aan het realiseren van de vastgestelde doelen. Aangezien er met de aanschaf, uitbreiding en verbouwing van het gezinshuis een geschat bedrag gemoeid is van € 300.000,- zullen binnengekomen gelden weggezet worden op de spaarrekening van de stichting totdat het benodigde bedrag bij elkaar gebracht is en er tot aanschaf van het gezinshuis kan worden overgegaan.
Het bestuur richt zich op de aanschaf van het huis in de loop van 2019 en hoopt aansluitend te kunnen beginnen met de uitbreiding en verbouwing van het pand.

Begroting
Het bestuur heeft een begroting voor drie jaar opgesteld. 

Begroting 2019 2019 2020 2021
Resultaat 286,250 -9,750 -6,750
Baten      
Baten eigen fondswerving 330,000 35,000 40,000
Baten acties derden 5,000 6,000 7,000
Rentebaten - -
  335,000 41,000 47,000
Lasten      
Besteed aan doelstelling 45,000 48,000 51,000
Kosten eigen fondswerving 3,000 2,000 2,000
Kosten beheer en administratie 750 750 750
  48,750 50,750 53,750

Doe mee

bouw met ons aan iets moois
Doneer nu