Bouwen aan de toekomst

Het werven van gelden
Voor het renoveren en het realiseren van uitbouw door nieuwbouw is een bedrag nodig van € 200.000,00. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen zal het bestuur nieuwe sponsoracties gaan opstarten.

Bedrijven, stichtingen, kerkgenootschappen en particulieren zullen hiervoor benaderd worden. Het verloop van deze actie zal te volgen zijn op de website. Daarnaast zal voor de maandelijks terugkerende uitgaven gezocht worden naar een bredere groep vaste donateurs. Het bestuur richt zich op een persoonlijke benadering.
Indien er geld nodig is voor bijzondere uitgaven wordt er een daarvoor bestemde actie gehouden.

Beheer en besteding van vermogen
Voor het beheer van het vermogen zijn drie bankrekeningen op naam van de stichting geopend:
- een betaalrekening voor algemeen gebruik;
- een spaarrekening om geld weg te zetten wanneer dit niet direct ingezet wordt; en
- een bankrekening met pinpas voor Danny en Rianne Kommer om in Roemenië te
gebruiken voor goedgekeurde uitgaven binnen door het bestuur vastgestelde limieten.

Het vermogen van de stichting wordt risicomijdend belegd, dit betekent het volgende: De stichting zal de vrije beschikking over de financiële middelen houden en de gelden zullen bij een grote Nederlandse bank worden ondergebracht.

Tevens zal het bestuur, wanneer dit naar haar mening wenselijk of noodzakelijk is, een controle ter plekke in Roemenië uitvoeren om vast te stellen of de verleende gelden en middelen daadwerkelijk worden besteed aan de vastgestelde doelen. Zij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen door een door het bestuur daartoe aangewezen persoon, die vervolgens verslag aan het bestuur zal uitbrengen.

Besteding van het vermogen
De gelden van de stichting zullen besteed worden aan het realiseren van de vastgestelde doelen. Aangezien er met de aanschaf, uitbreiding en verbouwing van het gezinshuis een geschat bedrag gemoeid is van € 300.000,- zullen binnengekomen gelden weggezet worden op de spaarrekening van de stichting totdat het benodigde bedrag bij elkaar gebracht is en er tot aanschaf van het gezinshuis kan worden overgegaan.
Het bestuur richt zich op het verbouwen en uitbreiden van het in 2019 aangekochte pand met grond.

Begroting
Het bestuur heeft een begroting voor drie jaar opgesteld. 

Begroting 2020-2022 2020 2021 2022
Resultaat -3,750 124,250 39,250
Baten      
Baten eigen fondswerving 35,000 160,000 75,000
Baten acties derden 6,000 7,000 7,000
Rentebaten - -
  41,000 167,000 82,000
Lasten      
Besteed aan doelstelling 42,000 40,000 40,000
Kosten eigen fondswerving 2,000 2,000 2,000
Kosten beheer en administratie 750 750 750
  44,750 42,750 42,750

 

Doe mee

bouw met ons aan iets moois
Doneer nu